Giải tháng và giải chung cuộc

STT trong chu kỳ xét thưởng

SĐT

Tổng điểm

Thời gian đăng ký

Thời gian xét thưởng

Giải thưởng

50

849021741xx

25000

19/03/2018 22:52:08

Từ ngày 23/03/2018 đến hết ngày 21/04/2018

Giải tháng thứ nhất

50

8412177891xx

35800

02/04/2018 22:18:59

Từ ngày 22/04/2018 đến hết ngày 21/05/2018

Giải tháng thứ hai

50

849022515xx

35300

29/06/2017 11:00:06

Từ ngày 22/05/2018 đến hết ngày 20/06/2018

Giải tháng thứ ba

50

8412845863xx

95500

02/04/2018 22:49:49

Từ ngày 23/03/2018 đến hết ngày 20/06/2018

Giải chung cuộc